page title icon Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan Vstory verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Vstory en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vstory opgenomen wordt?.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Vstory en een opdrachtgever waarop Vstory deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Vstory

2.1 Vstory zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend zal Vstory de opdracht gaan uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zal Vstory en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

2.4 Correctie ronde

Na aflevering van de film/video productie, heeft de opdrachtgever recht op 1 gratis correctie ronde. Dit houdt in kleine wijzigingen. Spelfouten, shots erin of eruit. Is de opdrachtgever niet blij met het resultaat en moet de video opnieuw worden ge-edit. Brengt dit kosten met zich mee. Onder kleine corecties vallen ( spelfouten, shot wissels, teksten, kleuren etc ) wanneer dit meer dan 2 arbeidsuren gaat duren. Worden er kosten in rekening gebracht

2.5 Ruw beeldmateriaal

Het ruwe beeldmateriaal blijft te allen tijde eigendom van Vstory. Tenzij anders aangegeven, Het ruwe beeldmateriaal kan ook verkocht worden tegen een minimale prijs van 50 euro.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Vstory binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Vstory het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4 Voor het vervaardigen van bruidsvideo’s geldt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag. Het restantbedrag dient vooraf gaande de trouwdag op rekening van Vstory te zijn bijgeschreven. Het filmmateriaal wordt na gereedheid en na volledige betaling opdrachtgever direct verstuurd.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bijVstory of diens licentiegevers.

5.2 Vstory zet ten allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Vstory en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Vstory dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Vstory en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vstory en/of diens licentiegever de door Vstory aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vstory de door Vstory geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Vstory door Vstory aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

5.8 auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij films/video’s is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. Vstory is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. social media kanalen. Dit is dus verboden. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoir toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de buma/stemra website. Thans zijn de kosten 144,- per 30 seconden film voor bestaand repertoir.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Vstory . De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vstory in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Vstory de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Vstory

7.1 Vstory is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Vstory zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Vstory voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Vstory in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Vstory gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Vstory heeft gemeld.

Artikel 8: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Vstory vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Vstory de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet Vstory, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels contract.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Vstory voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten etc, waarvan Vstory het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van Vstory is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Vstory het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Vstory en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website Vstory

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Vstory en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Annulering opdracht:

Indien u wilt annuleren met een geldige aantoonbare reden, worden alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht zonder enige aantoonbare redelijke redenen wordt er geen restitutie gegeven.